Stromy v parku

Anglický park, který ve dvacátých letech 19. století nahradil barokní francouzskou zahradu, následnou anglo-čínskou zahradu i původní bažantnici, se v současnosti rozkládá na ploše bezmála tří hektarů. Zanedbaný a opomíjený zámecký lesopark se dočkal částečné obnovy v roce 2016. Rostou zde listnaté stromy i jehličnany – borovice, smrky, modříny, tisy a douglasky tisolisté, pocházející původně ze severní Ameriky. Celkem běžnou skladbu jehličnanů doplňují poněkud zajímavější a druhově rozmanitější listnáče. Přímo před zámeckou věží roste ohromný, několik set let starý ořešák černý, pocházející z Ameriky a na Moravě poprvé vysazený roku 1803 v Lednici. Tento strom je zapsán na seznamu památných stromů. Ořešák není jediným exotickým stromem v parku. Během 19. století zde knížecí zahradníci, zejména pak Jan Müller, působící v zahradě ve dvacátých letech, vysadili například jerlín japonský, dnes rozměrnou červenolistou ruj vlasatou nebo krásný liliovník tulipánokvětý, pocházející opět ze severní Ameriky. Z běžných domácích stromů rostou v parku hojně zastoupené buky, javory, duby, jasany, lípy a klokoče zpeřené, jejichž stáří v některých případech opět dosahuje i několika set let.

The Trees in the Park

Nowadays, the English park, which in the 1820s replaced the Baroque French garden as well as the later Anglo-Chinese garden and the original pheasantry, occupies an area of nearly three hectares. After a period of neglect, the unkempt woodland received partial renovation in 2016. The rather unremarkable array of conifers – pines, spruces, and yews, as well as Douglas firs originally from North America – is complemented by a somewhat more interesting and diverse assortment of deciduous trees. An enormous, several centuries old black walnut, listed as a protected tree, grows right in front of the château tower. This tree species comes from the American continent and was first planted in Moravia in 1803 in Lednice. The black walnut, however, is not the only exotic tree at Uherčice: during the nineteenth century, manorial gardeners – particularly Jan Müller, who was employed at the estate in the 1820s – planted, for instance, a Japanese pagoda tree, a luxuriant red-leaved Eurasian smoke tree, and a beautiful tulip tree, again from North America. An abundance of common domestic tree species grows in the park – beeches, maples, oaks, ash, lime trees and European bladdernuts – with some specimens being several centuries old.

Bäume im Park

Der englische Park, der in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts den barocken französischen Garten, den späteren Anglo-Chinesischen Garten und die ursprüngliche Fasanerie ersetzte, umfasst derzeit eine Fläche von fast drei Hektar. Der vernachlässigte und vergessene Schlosswaldpark wurde im Jahre 2016 teilweise erneuert. Hier wachsen Laub- und Nadelbäume - Kiefern, Fichten, Lärchen, Eiben und Douglasien, die ursprünglich aus Nordamerika stammen. Die ganz natürliche Vertretung von Nadelbäumen wird durch etwas interessantere und artenreichere Laubbäume ergänzt. Direkt vor dem Schlossturm wächst der riesige, mehrere hundert Jahre alte Schwarznussbaum, der ursprünglich aus Amerika stammt und in Mähren erstmals im Jahre 1803 in Lednice gepflanzt wurde. Dieser Baum gehört auf die Liste von Gedenkbäumen. Der Schwarznussbaum ist nicht der einzige exotische Baum. Von den fürstlichen Gärtnern, vor allem dann Jan Müller, der in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts im Garten arbeitete, wurden z. B.  Japanischer Schnurbaum, Perückenstrauch mit roten Blättern oder der schöne Tulpenbaum gepflanzt. Von den üblichen heimischen Bäumen wachsen im Park reichlich Buche, Ahorn, Eiche, Esche, Linde und Gemeine Pimpernuss, die in einzelnen Fällen wieder mehrere hundert Jahre alt sind.