Obelisk

Novou anglickou zahradu, založenou roku 1801 na místě původní bažantnice hrabětem Odoardem z Collalto, navrhl jeho mladý dvorní architekt a absolvent vídeňské akademie Anton Ortner. Ten se ve stejné době podílel také na přestavbě interiérů v uherčickém zámku. V krajinném anglickém parku se od začátku počítalo s několika romantickými stavbami, jako tomu bylo ve většině středoevropských zahrad. Naprostou nezbytností byl například obelisk, vztyčovaný podle egyptských a římských vzorů na vyvýšených a pohledově zajímavých místech. Základy obelisku v uherčickém parku byly vyzděny na podzim 1801. Zdá se však, že samotný obelisk vznikl až roku 1808, kdy byla vyplacena poměrně vysoká částka místnímu zednickému mistrovi. Památník vznikl podle Ortnerova plánu. Od začátku na něm byly pozoruhodné postranní arkády, které odkazují na soudobé architektonické vzorníky. Obelisk s postranními křídly byl přibližně ve stejné době vystavěn také v parku kancléře Metternicha na Kynžvartu. V roce 1821 se u žlutě natřeného obelisku, nazývaného v soudobých pramenech pyramida, nacházel také vodotrysk a zřejmě i přináležející vodní nádrž. Poškozený a staticky narušený obelisk byl zrestaurován do své původní podoby roku 2016.

 

The Obelisk

The new English garden, established by Count Odoardo of Collalto in 1801 on a location originally occupied by a pheasantry, was designed by Anton Ortner, the Count’s young architect and graduate of the Viennese Academy of Fine Arts. At the time, Ortner also had a hand in remodelling the interiors of Uherčice Château. From its very inception, the plan for the English park included several romantic follies, a standard feature of most aristocratic gardens in Central Europe. For instance, obelisks imitating Egyptian and Roman models and erected on elevated, visually interesting spots were de rigueur. At Uherčice the groundwork for a monument of this kind was laid in autumn 1801. It seems, however, that the obelisk itself was not built until 1808, when a local master mason received a fairly high amount of money from the Collaltos’ coffers. The design for the monument was provided by Ortner. It had a set of remarkable lateral arcades, a reference to contemporary pattern books. At around the same time, an obelisk with lateral wings was also built in the grounds of Kynžvart Château, belonging to the Austrian statesman Klemens von Metternich. In 1821, the yellow-painted obelisk – dubbed a “pyramid” by contemporary sources – neighboured on a water fountain and probably also on an adjacent pool. The damaged and unstable obelisk was restored to its original appearance in 2016.

 

Der Obelisk 

Der neue Englische Garten, der im Jahre 1801 an der Stelle der ursprünglichen Fasanerie von Graf Odoard von Collalto gegründet wurde, wurde von Anton Ortner, einem jungen Hofarchitekten und Absolvent der Wiener Akademie, entworfen. Er beteiligte sich dabei auch an dem Umbau der Innenräume des Schlosses Uherčice. Im landschaftlichen englischen Park wurde von Anfang an mit mehreren romantischen Bauten gerechnet, die sich in den meisten mitteleuropäischen Gärten zu finden ließen. Eine absolute Notwendigkeit stellte zum Beispiel ein Obelisk dar, der nach den ägyptischen und römischen Mustern auf den erhöhten und optisch interessanten Stellen errichtet wurde. Die Obelisk-Fundamente im Park von Uherčice wurden im Herbst 1801 gebaut. Der Obelisk selbst scheint jedoch erst im Jahre 1808 gebaut worden zu sein, als ein relativ großer Betrag an den örtlichen Maurermeister gezahlt wurde. Das Denkmal wurde nach dem Ortners Entwurf errichtet. Von Anfang an befanden sich darauf bemerkenswerte Seitenarkaden, die auf zeitgenössische Architekturmuster hinweisen. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch ein Obelisk mit Seitenflügeln im Park des Bundeskanzlers Metternich in Kynžvart gebaut. Im Jahre 1821 befand sich in der Nähe des gelb gestrichenen Obelisken, der in den zeitgenössischen Quellen Pyramide genannt wird, auch eine Fontäne und wahrscheinlich auch das dazugehörige Wasserreservoir. Der beschädigte und statisch gestörte Obelisk wurde im Jahre 2016 in seine ursprüngliche Form restauriert.